حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران:

فروشگاه آبانه خود را موظف می‌داند که حریم شخصی کاربران را محترم شمرده و اطلاعات شخصی دریافت شده از آن‌ها را در اختیار کسی قرار ندهد.